కవిత్వం

నేను నిద్ర…

24-మే-2013

చిన్న కలవరం
మనసుని విఛ్చిన్నం చేస్తుంది…

*

రోజంతా
ఒక నిద్రను కలగంటున్నా,

రాత్రి చీకట్లో
వెలుతురు పురుగై
నిద్ర
నా కళ్లను పొడుస్తుంది,
నిద్ర పట్టదు…

కొన్ని యుగాల నిద్రను
రోజంతా కలగంటాను..

*

సమయం నాతో
చదరంగం ఆడుతుంది,
సహనం నాలో
అలసట నింపుతుంది…

ఐనా….!?

నిద్ర నా చివరి కోరికై
నన్ను వెక్కిరిస్తూ
నా పక్కనే
కరున లేని మనిషల్లే…

*

మనసు విఛ్చిన్నం అవుతూ
నేను కలవరపడుతూ
గాఢ నిద్రను
కలగంటూ….