కవిత్వం

ఏకాంతమది

12-జూలై-2013

అడవిలోని చెట్టులా
కొమ్మమీద పూవులా
నేను

అయినా రాత్రిలా
ఏకాంతంలోకి నిన్ను నెట్టలేను
ఏకాంతాన్ని నీతో పంచుకోనూలేను

అది నీకోసమో నాకోసమో
ఆనందమో విషాదమో
నాకూ తెలీదు

నాకు నేనుగా
నాలో సంలీనమై
ఏకాంతమైపోతాను
ఒద్దొద్దు
నువ్వందులో భాగంకావద్దు

నా ఏకాంతం నాది
నీ ఏకాంతం నీది
ఏకాంతాన్ని ఎవరు పంచుకోగలరు చెప్పు