ఈ వారం కవిత

తెరిచిన తలుపులు

13-డిసెంబర్-2013

ప్రపంచం తలుపులన్నీ తెరిచే ఉన్నాయి
నువ్వు కొన్ని తెరిచుంటావు
నేను కొన్ని తెరిచాను
మనిద్దరం కలిసి ఎన్ని తెరిచామో
తతిమావి ఎవరెవరు తెరిచారో

ఎవరు తెరిస్తేనేం
ఆలోచనల తాజాదనాన్ని నింపుతూ
రేపటి కిటికీలను తెరుస్తూ
సందేహాల గాలికవి
కొట్టుకుంటూనే ఉన్నాయి
నీలోను
నాలోను