కవిత్వం

ఇలాగే

జూన్ 2014

ఇలాగే
ఇంతకు మునుపు
ఎందరి మనసుల్లో ఉన్నావో
ఎవరెవరి కళ్ళల్లో నిండావో
ఎన్నెన్ని జ్ఞాపకాలని మిగిల్చావో
ఎవరెవరి గమనాన్ని మార్చావో
ఎన్ని రహస్యాలను నింపుంటావో
*
ఇలాగే
ఇంతకు మునుపు
నీ కోసం గడియలు పెట్టుకుని
ఎవరైనా ఏడ్చుండచ్చు
నీ కోసం చయ్యకూడని ద్రోహమోకటి చేసుండచ్చు
నీ కోసం అపురూపమైన దేన్నో తాకట్టు పెట్టుండచ్చు
నీ కోసం పోగొట్టుకోకూడని దేన్నో పోగొట్టుకుని ఉండచ్చు
*
ఇలాగే
ఇంతకు మునుపు
ఋతువు తల్లకిందులు అయినాయా
నీ ప్రభావంతో ఎగసిన జ్వాలలు
దహించి ఆరిపోయాయా
నీ కొరకు చేపలు
నీళ్ళులేక తల్లడిల్లాయా
నీ కొరకు తలుపులు
అవిశ్వాసంతో కొట్టబడ్డాయ్యా?
*
ఇలాగే
ఇంతకు మునుపు
ఇంత సాదారణంగానే
ఒక్కొక్క చోటికీ వచ్చి చేరావా
ఇంత సహజంగానే
అన్నిట్నీ ప్రారంభించావా
ఈ గదులు ఇంత వెలుతురుతొనే ఉండేవా
ఇంత ప్రశాంతంగానే
అప్పుడుకూడా నీ తొలి గుక్క నీటిని మింగావా?

అనువాదం: అవినేని భాస్కర్
మూలం: మనుష్య పుత్రన్