కవిత్వం

అర్దావయవం

సెప్టెంబర్ 2014

నీ చేతులిక్కడ తెగిపడ్డాయి చూడు
అరచేతుల్లో గీతలిప్పుడు మఱ్ఱి ఊడల్లా తిరుగాడుతున్నాయి

అక్కడెక్కడో పారేసుకున్న ఎర్రదనం కొన్ని చోట్ల చూస్తుంటావు
పువ్వుల్లోనో
అస్తమించే ముసలి సూరీడులోనో
గుండెగోతుల్లో గతుకుల మురికి బయట ఎవరి మీదో

కస్తూరి దుర్గంధం మాటల ఉద్యానవనంలో
ఏరుకుంటున్న బండరాళ్ల కొసరు
కడుపులో ఆకలి దేవులాడుతున్నదేంటో అగుపించనే లేదు
ఎరువు వేస్తూనే కూర్చున్న నగ్న కళేబరం

ఇంకోసారెప్పుడో ఊరిచివర కొన్ని జీవాలు పుడతాయి మరణిస్తాయి
ఉదయం సాయంత్రం /పూల మెడలు విరిచేసారు నీలాగే ఇంకెవరో
ఇప్పుడు మళ్ళీ అంటుకట్టాలి చీడలు పట్టకుండా ఈసారి

అక్కడక్కడా నా అవయవాలు విడివడుతూనే ఉన్నాయి
నాట్లుగా గుండె పోట్లుగా
ఆలోచనలు కాలపు వేశ్యలయ్యాయి
స్వచ్ఛంగా ఉచ్ఛ్వాసలొదిలాక