కవిత్వం

సూర్యుడప్పటికే అస్తమించాడు

25-జనవరి-2013

విషణ్ణ మనస్సు
అలసిన శరీరం
అసహాయంగా, దుర్బల దృష్టితో
తూర్పు వైపు చూస్తూనే ఉన్నా

అవును, ఈ వైపే పొద్దు పొడుస్తుంది.
కాళ తుఫాను ఈ క్షణమే తెప్పరిల్లింది.
హఠాత్తుగా,
తెరపిచ్చిన ఆకాశం తెల్లవారింది
నా వెనకాలే, కానీ
సూర్యుడప్పటికే అస్తమించాడు

 

2. ఏ వైపునో నువ్వున్నది


కన్నీటితో వంతెన కడుతున్నా.
ఆశలతో ఎత్తైన నిచ్చెన
ఏ వైపునో నువ్వున్నది
దూరంగానా? పైనా?

తెలుగు అనువాదం: గరికపాటి పవన్ కుమార్
మూలం: గరికపాటి సంగీత