‘ పులిపాటి గురుస్వామి ’ రచనలు

పద”బంధాలు”

కొన్ని పదాలకు
చక్కెర కారుతుంది చిట్టితల్లీ!
చిన్నప్పటి యాది నంత
తియ్యగా చప్పరిస్తాయి

కొన్ని పదాల గురించి
గుండెకి మాత్రమే తెలుసు
నోటి నుండి రాలినపుడు
మనమంతగా పట్టించుకోవద్దు

కొన్ని పదాలు
చెమటని ముద్దాడినప్పటి సంగతి
నీకు తెలియదు
నువ్వింకా చిన్నపిల్లవి

కొన్ని పదాలు
బతికించడానికి తోడొస్తాయి చిట్టితల్లీ
నేను ఒంటరిని ఐనప్పుడు
నాక్కొంచెం శ్వాసని నింపుతాయి

కొన్ని పలుకులు
చెర్వుకట్ట మీది గాలులై
వేదనల్ని మోసుకుపోతాయి చిట్టితల్లీ
మల్లీ జ్ఞాపకమొచ్చినపుడు కూడా
పరిమళముంటుంది

చిట్టీ…కొన్ని పదాలు
మనల్ని శుభ్రం చేయడానికి…
పూర్తిగా »

అనేక పొరలు పొరలుగా భ్రాంతి

అనేక పొరలు పొరలుగా భ్రాంతి

జీవితం ప్రారంభంలో కనిపించినదేదీ
ఇప్పుడు మసక కింద ముడుచుకుంది
లెక్కల్లో తేలని జ్ఞానం
మాటల్ని సవరించుకుంది
ఒక చల్లని పరిమళం తన ఉపరితలాన్ని పంచుకొని
మురిసిన కాలం రంగు వెలిసింది
నాకోసం పాటపాడిన చిటారుకొమ్మన చిలుక ఎగిరిపోయాక,
రాగం తిరిగి తిరిగి నా వెంట శోకం లో కలిసిపోయింది
వ్యధ కూడా వెన్నెల లాంటి చల్లదనం కురిపించిన విషయం తెలిసి
దానికీ గుండెని పంచి పెట్టాను.
ఇప్పుడు అది కూడా నా ఆనందకేంద్రకమే.
ఎప్పుడూ కనిపించే ఆకాశం లో కూడా
ఎన్ని రకాల కదలికలు ప్రవహిస్తాయి కదా …పూర్తిగా »

పత్లా పత్లా ప్యార్

నిన్నటి మానసిక జ్వరాన్ని మోసుకొని
ఊరేగు

 

ఎందుకు దాని వెంట పడతావో
అది కొరకరాని కోయ్యని తెలిసీ
కన్నీళ్ళని కాల్చేసిందని తెలిసీ

 

అదీ మనుషుల చెప్పు చేతల్లో
ఉండేదే కదా….!
హ… హ… హ… హ… హ …

 

అంత శక్తని,ఇంత శక్తని
తరతరాల తరలి వచ్చే దివ్య శక్తని
శకశకాల నుంచి సాగుతున్న
బుకాయింపు
ఇక ఈ జన్మకు ఏం తెలుసు కుంటావు లే …

 

ఎన్ని రంగుల్లో రంగులు కలిపి
అనేక రకాల పూలని తెంపి
వెన్నెల నక్షత్రాలను కోసి

పూర్తిగా »

పులకింత కోసం

వరండాలో గాలిని పలకరిస్తూనే
కుడి ఎడమల వీధి వెంట గాలిస్తుంటా …
ఎవరైనా మిత్రుడు
నాకోసం వస్తాడని
కొంత జీవితాన్ని కానుకగా తెస్తాడని …

వేపపండును చప్పరిస్తూ
చెట్టు మీది తొండ నిశ్చింతను గమనిస్తూనే
గేటు దగ్గర కంటి శకలాన్ని
నిలపటం మాత్రం వదలను

నా బాల్యాన్ని పిల్లిగుంత లేయించే
మిత్రుడో…
నా చిలిపి హార్మోనుల కాలేజీ తెగింపును
మరో సారి తెరమీదికి తీసుకోచ్చే
సహవాసి ఎవరైనా వస్తుండవ చ్చని …

ద్వారం దగ్గర చూపులు
అనుకోకుండానే దిక్కుల్ని
జల్లెడ పడుతుంది .

ఒంటరితనం ఒకటే గుస…
పూర్తిగా »