కవిత్వం

మార్పు

మార్చి 2016

ఎంతో గరుకుగా, ఎంతో గట్టిగా
కాండాన్ని అదిమి పట్టుకున్న బెరడు: రాత్రంతా కురిసిన మంచు కూడా
ఇసుమంతైనా

మెత్తగా మార్చలేదు
దానిని -

***

పొడుగాటి మధ్యాహ్నాలు. పల్చటి
పసుపు వస్త్రంలాంటి ఎండ. తాకీ తాకని గాలిలో, కాంతిలో చెట్లు
అట్లా స్తంభించి -

లోతుగా దిగే కాలం. వేసవికి రాలే
పసుపుపచ్చ ఆకుల్లో శరీరం: చెట్టు బెరడును రికామీగా గీకుతూ
ఒక నల్లని పిల్లి -

పైన వేపకొమ్మల్లో ఎక్కడో తపిస్తో
దాహంతో అరిచే ఒక కాకి: బహుశా అది నీ హృదయం కావొచ్చు. కావొచ్చు
బహుశా అది నీ లోకం -

ఇక అప్పుడే, వొణుక్కుంటూ గొణుక్కుంటూ
నీ ముందు నుంచి చిన్నగా నడచుకుంటూ వెళ్ళిపోతోంది నీ
ముసలి తల్లి –

అప్పుడు ఆవిడ గొంతు, నీళ్ళు
అడుగంటిన ఒక మట్టికుండ, ఒక మంచినీళ్ళ బావి. చీకట్లో నానే ఓ
శిధిలాలయం -

***

ఎంతో గరుకుగా, ఎంతో గట్టిగా
కాండాన్ని అదిమి పట్టుకున్న బెరడు: ఇన్నేళ్ళుగా కురిసిన వర్షం
అర్రే

ఇసుమంతైనా
మెత్తగా మార్చలేదే
నిన్ను!