కవిత్వం

ఇక్కడ

మే 2017

క్కడ, బుర్రలకి చిల్లులు పడి
నీరుగారిపోయిన మనుషులు
కిటికీ దగ్గర పావురాల్లా మూలుగుతున్నారు.

ఇక్కడ, ‘ఆత్మ విశ్వాసం’ కోసం
ఆత్మలను అమ్ముకున్న బుధ్ధిమంతులు
నడి వీధిలో ఒళ్ళు విరుచుకుని నించున్నారు.

ఇక్కడ, పగలు చేసిన పాపాలను
రాత్రి కప్పుకు పడుకుని
ఒక కన్ను తెరిచి నిద్ర పోతున్న రహస్య మానవులు
వెన్నెల రాత్రులను వ్యర్ధం చేస్తున్నారు.

నిజం నడ్డి విరిచి, ప్రపంచానికి
కుంటి నడక నేర్పిన అవకాశవాదుల స్తోత్ర పాఠాలు
ఇక్కడ, నిత్య పారాయణాలు.

లోకమే ఒక బలిపీఠం.
జీవితం, చేయక తప్పని నేరం.
ఇది యుగయుగాల నరమేధం.
అయినా ఇక్కడంతా, నిత్యనూతనం.

బాగున్నదానిని చెడగొట్టటం.
చెడిపోయిన దానిని బాగు చెయ్యటం.
ఇక్కడ, మన కాలక్షేపం.

ఇది నీకూ నాకూ
మధ్య జరుగుతున్న ఘర్షణ కాదు.
నీ ప్రపంచానికి నా ప్రపంచానికి
మధ్య జరుగుతున్న మరో ప్రపంచ యుధ్ధం.

బాధపడకు,
కాల్చే మంటల్లోనే వెలుగుంటుంది.
ప్రతి అద్దం వెనుకా ఒక నిజం ఉంటుంది.
దారులు అనంతం.
అన్నీ అర్ధం చేసుకోవాలని ప్రయత్నించకు.

భయపడకు,
ఇక్కడితోనే ఈ ప్రపంచం అంతమయిపోదు.
యుగాంతం ఎప్పటికీ రాదు.
కాలం గుండెల్లో గుచ్చుకున్న నిమిషాల ముల్లుకి మరణం లేదు.

ఇక్కడ, నువ్వున్నంత కాలం మాత్రం
తల వంచుకుని వెళ్ళిపోవద్దు.