కవిత్వం

పిలుపువచ్చి…

21-జూన్-2013

ఏటి అలలపై
ముడిజార్చింది రేయి
హోయలుబోతోంది చందమామ
ఎన్ని పాటలో రేయంతా!

జ్ఞ్యాపకాల ముసురుపట్టి
మలుపులన్నీ దాటుతూ
ప్రశాంత ప్రయాణానికి
పయనమయింది పడవ!