కవిత్వం

సమయం…

15-ఫిబ్రవరి-2013

రాలిన పక్షి ఈక
గాలి తేరు మీద
రెప్పల ముందు
ఎగురుతూ…

మొదలంటిన
నెత్తుటి మరక
తడి ఆరనితనం
దు:ఖ ముఖంగా…

పడమరన దించిన
తెరను లేపుతూ
తూరుపున పూసిన
ఎరుపు రంగులా…

చినిగిన జెండా
అతుకుతూ
పాటనెత్తుకున్న
గొంతు బిగ్గరగా…

నినాదమొక్కటే
నిద్దుర లేపుతూ
పద పదమని
పదం పాడగా…

సమయం
సమన్వయమవుతూ
సముద్రుని ముందు
అలల కోలాహలం…