కవిత్వం

చిగురాకులు

జనవరి 2018

నీ జ్ఞాపకం
తలెత్తి
ఆకాశాన్ని చూస్తే

మధ్యాహ్నం చందమామ
సగం నవ్వు నవ్వింది!

***

బద్ధకపు నడకలో
మన అడుగుల చప్పుడు

లయ కుదరగానే
తటిల్లున
నిశిరాత్రిలో
ఒక ఉద్యానవనం మెరిసింది!

***

బాల్కనీలో కుండీల తోట
ఎగిరొచ్చి వాలిన బుజ్జిపిట్టవి నువ్వు!

నా దోసిట్లో కబుర్ల గింజలు

భుజంమీదెక్కి నిక్కి చూసే
గారాల కూనా…

ఇలా ముంజేతిపై వాలు
నీ ఈకలు సవరించి
నా కన్నీటి చారల్ని చెరిపేసుకుంటాను