నుడి

నుడి – 4 (ఫిబ్రవరి 2016) & నుడి – 3 (జనవరి, 2016) ఫలితాలు

ఫిబ్రవరి 2016


నుడి – 3 (జనవరి, 2016) ఫలితాలు


పాఠకులకు నమస్కారం.
నుడి – 3 (జనవరి, 2016) ను ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించి విజేతలుగా నిలిచిన వారు:
1.కామేశ్వర రావు
2. రాధ మండువ
3. రవి
4. దీప్తి
5. నాగరాజు రవీందర్

‘నుడి’ పూరణకు పూనుకున్న పాఠకులందరికీ ధన్యవాదాలు.

వివరణలు:
4 అడ్డం దగ్గర కొందరు తడబడ్డారు. పాత మాపా, పాత పాట, పాత దనా అని నింపారు.
దాని ఆధారం ఇలా ఉంది: పామాటలో తగు సగభాగం కొత్తది కాని నుడుగు (2, 2)
వివరణ: ‘తగు’లో సగభాగమైన ‘త’ను ‘పామాట’లో పా తర్వాత దూర్చితే పాత మాట వస్తుంది.
22 నిలువును కొందరు తప్పుగా నింపారు. పంకకం అని పూరించారు.
ఆధారం ఇలా వుంది: బురదలో చేప తోక పంచుట (3)
వివరణ: బురద = పంకం. చేప తోక = ప. ‘పంకం’లో ‘ప’ను దూర్చితే వచ్చేది పంపకం = పంచుట.

ఈ నెల నుండి Grid pattern ను మార్చుతున్నాం. Link ల సంఖ్యను తగ్గిస్తున్నందున పజిల్ పూరణ కొంచెం కఠినం అనిపించవచ్చు. అయితే ఆల్ కరెక్ట్ ఎంట్రీలు రాకపోయినా పాల్గొన్నవారిలో maximum correct గా నింపినవారి పేర్లను ప్రకటించబోతున్నాం కనుక, నిరాశ చెందక మునుపటిలానే పాల్గొనాలని మనవి. Feedback ను ఇస్తూనే వుండాలని కోరుతున్నాం.

**** (*) ****