నుడి

నుడి-7 (మే 2016) & నుడి-6 (ఏప్రిల్ 2016) ఫలితాలు

మే 2016


నుడి-6 (ఏప్రిల్, 2016) జవాబులు, వివరణలు


పాఠకులకు నమస్కారం.
ఈసారి నుడిని ఆల్ కరెక్ట్ గా పూరించి విజేతగా నిలిచినవారు రవిచంద్ర ఇనగంటి.

ఇందులో పాల్గొన్న పాఠకులందరికీ కృతజ్ఞతలు. విజేతకు అభినందనలు. కొందరు కొత్తవారు పాల్గొన్నందుకు సంతోషం కలిగింది. ఇక కొన్ని ఆధారాలకు జవాబులను, వివరణలను చూద్దామా?

7 అడ్డం: అంతరిక్ష యానానికి అవసరమైన ఇది రావడం ఎటు? (3)
దీనికి జవాబు రాకెటు.
వివరణ: రావడం = రాక. రాక + ఎటు = రాకెటు

24 అడ్డం: సంగతి ప్రారంభం వున్నా లేకున్నా ఇది మాట్లాడటమే (3)
దీనికి జవాబు సంభాషణం.
వివరణ: సంగతికి ప్రారంభమైన ‘సం’ లేకపోతే వచ్చే భాషణం అన్నా అర్థం మారదు!

25 అడ్డం: తృష్ణ కోసం వెనుదిరిగిన ఏనుగు ముందు కోపంలో లోపం లేదు (3).
దీనికి జవాబు కోరిక.
వివరణ: ‘కోపంలో’ ‘లోపం’ లేదు (కోపంలో మైనస్ లోపం) = కో. వెనుతిరిగిన ఏనుగు (కరి) = రిక. కో + రిక = కోరిక = తృష్ణ!

1.నిలువు: పోనురాను రిపీట్ అయినది ఒకటి పోగా యుద్ధం చేశాను (3).
పోరాడు, పోరాట అని నింపారు ఒకరిద్దరు. దీనికి సమాధానం పోరాను.
వివరణ: ‘పోనురాను’ లో రిపీట్ అయినదేది? ‘ను’ అనే అక్షరం కదా. ఆ రెండు ‘ను’ల లోంచి ఒకదాన్ని (మొదటిదాన్ని) తీసేస్తే మిగిలేది పోరాను = యుద్ధం చేశాను.

2. నిలువు: ఇటు పక్కన కచేరి గోడ నిర్మాణానికి ఇది అవసరం కావచ్చు (3)
వివరణ: ‘ఇటు’ పక్కన ‘క’ చేరగా ఏర్పడే ఇటుక దీనికి జవాబు!

11. నిలువు: ఒకసారి ఆవిడ తన ఆజ్ఞను పోగొట్టుకోవాలి (3).
దీనికి జవాబు విడత. కొందరు వినత అని రాశారు.
వివరణ: ఆజ్ఞ = ఆన. ‘ఆవిడ తన’ మైనస్ ‘ఆన’ = విడత = (ఒక)సారి!

17. నిలువు: అంగీకరించు కాని తలను మార్చి కారంతో వచ్చేది వేసుకో (3).
ఉప్పులకో, ఉప్పులుకో అని పూరించారు కొందరు. దీనికి జవాబు ఉప్పేసుకో.
వివరణ: అంగీకరించు = ఒప్పేసుకో. తలను (మొదటి అక్షరాన్ని) ‘ఉ’ గా మార్చితే ఉప్పేసుకో. (కారంతో వచ్చేది = ఉప్పు)

19. నిలువు: నెల కింద పైకి వచ్చిన రంది మెదడు (3).
స్సుదమే, మదిరం, మాదిరం మొదలైన సమాధానాలతో పూరించారు కొందరు. దీనికి జవాబు మేదిరం.
వివరణ: నెల = మే (May). పైకి వచ్చిన (తారుమారైన) రంది = దిరం. మే + దిరం = మేదిరం = మెదడు

**** (*) ****