కవిత్వం

రంజకం (అష్ట పది)

ఏప్రిల్ 2014

గానం గంగ
రాగం తెప్ప
స్వరాలు వరాలు
ప్రయాణం ప్రమోదకరం

(అష్ట పది= ఎనిమిది పదాలను కలిగినది)

Delectation

Song is the Ganges
Raga is a raft
Notes are boons
And journey is joyful

(Translated by Elanaaga)

March 22, 2014 10:30 AM
(జయభేరి మొదటి భాగం – కవిత 9)