నుడి

వాకిలి డిసెంబర్ నుడి విజేతలు

జనవరి 2016

పాఠకులకు నమస్కారం.

డిసెంబర్ నుడి విజేత:
1. రాజా పిడూరి

ఒక తప్పుతో పూరించిన వారు:
1. రవి చంద్ర
2. నాగరాజు రామస్వామి

విజేతలకు అభినందనలు.

వాకిలి డిసెంబర్ నుడి పూరణకు పూనుకున్న పాఠకులందరికీ ధన్యవాదాలు.

ఒకటి రెండు ఆధారాల సమాధానాలకు వివరణ యిస్తున్నాను. Cryptic clue లు గల పజిళ్లతో పరిచయం ఉన్నవారికి ఈ వివరణల అవసరం లేదు. అటువంటి పజిళ్లంటే యేమిటో బొత్తిగా తెలియనివారి కోసమే ఈ వివరణలు.

15 నిలువు దగ్గర చాలా మంది తడబడ్డారు.
దాని ఆధారం ఇలా ఉంది. వాదన సాధనమే కాని వంపు తిరిగి వుండదు (3). దీనికి సమాధానం కమాను. సమానం అని కొందరు, మీమాస అని కొందరు, సామాను అని కొందరు రకరకాలుగా పూరించారు.
వివరణ: కమాను = Bow of a violin. కమాను = Arch (ఇది వంపును కలిగి వుంటుంది)

20 నిలువు దగ్గర కొందరు తడబడ్డారు.
ఆధారం ఇలా వుంది. ఈ చెట్టు తల్లుల తడబాటు (3). దీనికి జవాబు తమాల.
వివరణ: తల్లుల = మాతల. తల్లుల తడబాటు = తమాల = ఒక రకం చెట్టు (కానుగ)

2 నిలువు నిజానికి కఠినమైన ఆధారం. కాని grid pattern అలా ఉన్నందుకు జవాబు (వంచన) సులభం అయిపోయింది. ఎందుకంటే సమాధానంలోని ప్రతి అక్షరమూ లింక్ అక్షరమే.
ఆధారం ఇట్లా వుంది. మాచన మాను వంచేస్తే మోసమే (3).
వివరణ: ‘మా’ను ‘వం’చేస్తే (అంటే ‘మా’ అనే అక్షరాన్ని ‘వం’ అనే అక్షరంగా మార్చితే ‘మాచన’ ‘వంచన’గా మారుతుంది!)

ఇక 9 అడ్డం విషయంలో కూడా కొంత వరకు అదే జరిగిందనుకుంటాను. దీనికి జవాబు కిరికిరి.
వివరణ: ‘రికి’ రెండుసార్లు రివర్సు అయిందన్న మాట!

పాఠకులనుండి feedback మమ్మల్ని సరిగ్గా గైడ్ చేయగలదు కనుక, దాన్ని ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాం.