ముషాయిరా

తూనీగ – స్మైల్

జూలై 2017


కవిత: తూనీగ
కవి: స్మైల్
సంకలనం: ‘ఖాళీ సీసాలు’ (1995 లో ప్రచురితం).
మొదటి ముద్రణ: ఆంధ్రజ్యోతి 4.7.1980.