ముషాయిరా

దిల్ హూ హూ కరే – అఫ్సర్

జనవరి 2018

కవిత: దిల్ హూ హూ కరే… (‘ఇంటివైపు’ సంపుటి నుండి)
కవి: అఫ్సర్