ముషాయిరా

నాన్న – ఎండ్లూరి సుధాకర్

అక్టోబర్ 2017

కవిత: నాన్న
కవి: ఎండ్లూరి సుధాకర్
సంకలనం: నల్లద్రాక్షపందిరి.