క్రీనీడ

ప్రోషిత భర్తృక

ఫిబ్రవరి 2017

రదేశంబున కేగు భర్తృకరమున్ బట్టన్ ప్రయత్నంబుతో
పరుగుల్వెట్టుచు పొంగెనుప్పెనగ హృద్వారాశి, తా జ్ఞాపకా
ల రుచుల్ దాచుకొనన్ ప్రయాస, మదిలో రాగంబు దోగాడగన్
తరమా! ప్రోషితభర్తృకావిరహ మోదార్పన్ నిశారంభమున్!

______________

As her beloved leaves
for distant lands
unable to let him go,
her turbulent heart extends to him

Uncontrollable longing erupts
in a futile attempt to reign in
the moisted memories
of melancholy and separation

As the abyss of the night
crashes onto her
impossible it is to pacify
the plight of the lover
left behind

_______________

Translator’s note:

భర్త పరదేశంలో ఉన్న స్త్రీని ప్రోషిత భర్తృక అంటారు. అష్టవిధ నాయికల్లో ఈమె కూడా ఒకతె.

చిక్కటి చమత్కారం ఉన్న పద్యం ఇది. ఫొటోని చూసి రాసిన పద్యం కాబట్టి, పద్యం అర్థం కావాలంటే ఫొటోకూడా చూడాలి. ప్రోషిత భర్తృకని సముద్రంతో పోల్చినట్టూ, లేదా నిశారంభ సమయంలో సముద్రాన్నే ప్రోషిత భర్తృకతో పోల్చినట్టూ – ఇలా రెండు సమన్వయాలూ చెప్పుకోవచ్చు.

పద్యంలో ఒక్క హృద్వారాశి అన్న పదం తప్పితే, సముద్రం గురించిన ప్రస్తావన ఎక్కడా లేదు. పరదేశంబుతో ప్రారంభమై, నిశారంభముతో ముగియడం చక్కటి ప్రయోగం. నిశారంభం అనే పదంలోనే ఇందులోని కవిత్వం అంతా ఉంది.

అనువాదంలో కూడా, సముద్రాన్ని సూచించే ఇమేజిరీనే వాడాం తప్పించి, సముద్రంతో పోలికనీ, సముద్రం అనే పదాన్ని గానీ ఎక్కడా చెప్పలేదు.

**** (*) ****

Picture Credit: http://www.jakemoorephotography.co.uk/bournemouth_poole_water_sports.html