కవిత్వం

ఒక్కటే

అక్టోబర్ 2017

దానిలోనే లేదా దానిగానే ఉండడం

విడివడనిదేదో దుఃఖపు పోగులుగా పేనుతూ పోవడం

గాద్గదత శరీరమయినప్పుడు పొలమారినదంతా ఇక నీ మాట

మరరణం సన్నిధిన గొంతుక కూర్చొని తన తడి చేతులతో పుణుకుతున్నపుడు కలుస్తూ విడిపోతూ కన్నీటి చారికల దారి

ఇంకాసిన్ని అక్షరాల చితుకులతో చలి కాచుకుంటున్న చేతులపై విచ్చిపోతూ కొన్ని వీడ్కోలు ముద్దులు

మాటలు పిగిలిపోయి పర్రున హృదయం జారిపోతున్నపుడు భయంబరువుగా తొణకిసలాడే జీవితపు నిండుకుండ

ఇంకా ఎప్పుడైనా ఒకసారి తిరిగి కలుసుకునేందుకుగాను కాలాలకావల గురుతుగా పేర్చుకొన్న రహస్యపు చోటు

చివరాఖరుగా ఇంకా ఎప్పుడైనా ఏదైనా చెప్పుకోవలసి వస్తే చేయెత్తి చూపించవలసిన దేహపు గూడు

చెరిపేసుకోవడమొక్కటే నిక్కమని తెలిసాక బహుశా ఇదే ఇక చివరి మజిలీ