కవిత్వం

ఈ వెన్నెల సదా ఇలాగే వర్షించును గాక…

మార్చి 2015

దూరంగా ఎక్కడో
వెలిసిపోతున్న రంగు దీపాలకావల

పాదాల కింద నెమ్మదిగా కదిలి
అడుగుల ముద్దరయ్యే మట్టి అలల మీద

కాళ్ళ చుట్టూ పసిదానిలా పారాడుతూ
నేలంతా లేలేత వెన్నెల

1
పరవాలేదు
మనం ఇంకా బతికే ఉన్నాం

ఇప్పుడిప్పుడే కొద్ది కొద్దిగా ఆకులు రాల్చుకొంటూ
కొత్త చివురుల కోసం
ఒక్కొటొక్కటిగా సిద్ధమవుతున్న చెట్టుకొమ్మల నీడల కింద నిలబడి

నెమ్మదిగా తల పైకెత్తి చూసినప్పుడు
ఆకాశంలో అంతటా పరుచుకున్న నునులేత కాంతి

2
పరవాలేదు
ఇంకా మనం బతికే ఉన్నాం

దిగంతాల జలతారు కదలికల మీద
పారాడే చుక్కల మిణుగురులను లెక్క పెట్టుకుంటూ

ఒక్కసారి గుండెల నిండా గాలి పీల్చుకోవచ్చు

3
తిరిగి వస్తున్న దారిలో
రోడ్డు పక్కన కతవా మీద

పక్కనే ఓ నీళ్ళబుడ్డీ పెట్టుకొని
పాత టిపినీలో తన చేతిని ముంచి
అన్నాన్ని ముద్దగా చేసుకొని
నెమ్మదిగా ఎవరో దిమ్మరి ఆరగిస్తున్నప్పుడు

తన ఐదు వేళ్ళకూ అంటుకున్న ఆ మెత్తటి తడి
అచ్చం ఈ వెన్నెలలాగే ఉంది

4
పరవాలేదు
మనం ఇంకా బతికే ఉన్నాం

మిగిలి ఉన్న రోజుల పుటల మీద
అలవాటుగా కొంచెం నాలుక తడిని వేలి కొసలకద్దుకొని
పక్క పేజీలోనికి ప్రవేశించడానికి

 

**** (*) ****