కవిత్వం

దోసకాయ పప్పు మరియు unsetteled wars

22-మార్చి-2013

ఎంతయినా పెళ్ళాల కంటే అమ్మలు చేసిన వంటలే నచ్చుతాయి మీకు అని భోజనం
వడ్డిస్తూ కాస్త ఆరోపణగా తను అంటున్నప్పుడు:

దోస కాయ పప్పుతో ముద్దమ్మటి ముద్ద కుక్కుకుంటూ లోలోపల తను ఇలా అనుకున్నాడు కదా-

అనేకానేకమై
నిబిఢాంతర్గత సంకేత జాలమై పొరలు పొరలుగా అలుముకపోయిన కీకారణ్యపు లోకంలో
దోసకాయ పప్పు దేనిని సూచించుచున్నది?
అదియునూ పచ్చి మిరపకాయలు వేసి అమ్మ వండిన దోసకాయ పప్పు-?

బహుశా కాసేపు దానినొక సేద తీర్చే గూటిగానో
దూరాన ఎక్కడో వెలిగే సన్నని దివ్వెగానో
పురానుభవాలవైపుగా ఒక అమాయకపు బాల్యం పేరుతో పొందే ఆశ్రయంగానో
ఇంకా ఏమిటేమిటిగానో అతను తలపోసి లోలోతులకు తరచి చూస్తున్నప్పుడు

ఆమె అతనితో అన్నది కదా :

మీ అమ్మకు బొత్తిగా ఉన్న మతి కూడా పోయింది
ఇంట్లో జరిగే నానా పెంటా కనపడిన వాళ్ళకంతా చెప్పేయడమూ, తిరిగి వాళ్ళంతా
వచ్చి మళ్ళీ నాకు చెప్పడమున్నూ-

పప్పుగుత్తి కింద నలిగీ నలగని పచ్చి మిరప కారం అంగిట్లో ఎక్కడో తగిలి
తను అన్నాడు కదా:

ముసలి ముండకు ఉన్న మతి కూడా పోయినట్టుంది
ఇంకో గెంటెడు పప్పేసి తగలడు