కవిత్వం

అమ్మకు ప్రేమతో

జనవరి 2013

అలలను సవరిస్తూ దుఃఖపు సడిలో
ఒక ప్రవాహం ముంగిట నిలబడ్డాను

దరులను ఒరుసుక పారే నదికి
ఈ వైపు నేను ఆవైపు నేను

ప్రవాహం ఒక దూరమే కాదు
ఇద్దరినీ కలిపే ఒక దగ్గర కూడా

2
బహుశా నదికి తెలియదు
అనేకానేక చలనాల నడుమ గిరికీలుకొట్టే పక్షికీ తెలియదు

ఒకే సమయంలో సమాంతరంగా రెండు కాలాలు
అన్వేషణల ఒరిపిడిలో ఇద్దరు మనుషులు

3
నది ఇవాళే మా ఇంటి కొచ్చింది
యుగాలన్నీ ఇన్నాళ్ళూ ఉత్తినే దొర్లి పోయాయి

నది అంచున కవిత్వం
ఇప్పుడే కదా మొదలయింది
ప్రవాహం ఒక దూరమే కాదు
ఇద్దరినీ కలిపే దగ్గర కూడా

4
అవ్యక్తం ఒకానొక ఒత్తిడి
ఒంటరి తీరాలను అలా మోసుక తిరగడం
ఆమెకూ తెలుసు నాకూ తెలుసు

మాటలు చాలని ప్రతి సారీ
ఆమె నా వైపు ప్రేమగా విస్తరిస్తుంది

నేను ఆమెకు అర్థమవుతాను