కవిత్వం

దూరంగా

జనవరి 2013

అప్పుడప్పుడయినా నీ లోకాన్ని ఒదిలి దిగివొచ్చి కిందికి
సర్వమూ విడిచి
ఇదిగో నీ దేహం నీ ఊహా సరికొత్తగా
అపపరిచితమై నిన్ను నీవు అన్ని విదిలించుకొని చూసినట్టుగా

ఎత్తయిన గుట్టపై కాకుంటె ఒకానొక అలల చింపిరి జుట్టు సముద్రం ముందర కదిలే ఆకుల సడి లీలగా

వస్తూ పోతూ ఉన్న కదలికల పురా పురా ఙ్ఞాపకాల ఆవరణంలో
తడి బారిన ఇసుక తీరాల ఒడ్డున చెరిగిపోయే పాదముద్రలతో ప్రాచీనపు దారులలో మలిగిన అడుగుల నిద్రిత నిరామయ ధ్వానంలో

బహుశా నిన్ను నీవు చూసుకుంటున్నప్పుడు
నీలోని ఖాళీ నీ చుట్టూ పరివ్యాపితమవుతున్నప్పుడు
పాడే పిట్టగొంతుకలోని పచ్చదనపు కాంతుల నడుమ
లోపలెక్కడో ఒదిగిన ఒక పారవశ్యపు కదలికలలో పరాగ రేణువై నీవు విశ్వ ధూళిలో కలగలసి తిరుగుతున్నప్పుడు

ఒకటి కాని తనం ప్రవాహమై నిన్ను ముప్పిరిగొని తనలోనికి లాగి
రంగులు కలగలసి ఒక తెల్లని ఆవిష్కరణమై దివ్య సంచారిగా పరిభ్రమిస్తున్నపుడు

ఒక దూరానికి నీవు కేవల బాటసారిగా పయనమై పోతుంటావు