కవిత్వం

అతడు నవ్విన రాత్రికి వెన్నెల పూచింది

జనవరి 2013

ఒకానొక రాత్రి మిణుగురు పూల దారిలో
అతడిని నేను వెతుకుతుంటాను

అతడు మోరలెత్తి ఊగే ప్రవాహాలకు
మురళిని ఊదుతుంటాడు

పాడే పెదవులై
చేమంతి పువ్వలుగా విచ్చుకొనే అరమోడ్పు కన్నుల ఙ్ఞాపకం

అతడు ఉన్నట్టుండి
ఒక ఆకస్మిక కవి సమయంలా అదాటు పడతాడు

అతడు కొంచెం యుద్ధం
కొంచెం కవిత్వం
నాగేటి కర్రుకు పొదిగిన చంద్రవంక

ఒంటరి దుఃఖమయ సమయాలకు
సామూహిక స్వాప్నికతను అద్దే ఓడ సరంగు

అతడు కొంచెం బెంగ కూడా
కాలం ఙ్ఞాపకాలను అతడు ఒక తాత్వికతగా మోసుక తిరుగుతాడు

అతడిని నేను ఇలా అడుగుతాను
ఇంత దుఃఖం కదా ఎలా రాస్తావిదంతా

దుఃఖం ఎప్పటికీ దుఃఖమే
అది లోకంతో మనం తీర్చుకోవలసిన పేచీ
ఒకోసారి నీతో నువ్వు కూడా

కొత్త మనిషొకడిని కలలు కనే వాళ్లం కదా మనం
దుఃఖాలను అమ్మ కొంగులా పట్టి పైకెగబాకుతాం

దుఃఖం ఒక చారిత్రక సందర్భానికి గుర్తు
అక్కడ నిన్ను నీవు తెలుసుకుంటావు

ఒక గాఢమయ కవిత్వానికి కొనసాగింపుగా
అతడు ఇంకా ఇలా అంటాడు

పెగలని దుఃఖాశ్రువుల నడుమ ఎవరెవరము
ఎలా కలుసుకునేది తెలుసుకోవాలని కుతూహలం

బహుశా చరిత్ర అక్కడే కదా మొదలయేది
నెత్తురు కురవని దారులకేసి మనం పయనమై పోతుంటాం
ఈ దారి మరీ పాతది
అంతే కొత్తది కూడా

ఇక్కడ ప్రతీ అనుభవానికీ నెత్తురు మూల్యం చెల్లించాలి
చిద్రమైన దేహాలతో పేజీలను పాఠాలుగా నింపాలి
ఇది సుదీర్ఘ కాలపు వేదనల ప్రవాహ గానం
పదును దేల్చే రాపిడుల నడుమ తొణకిసలాడే పురా స్వప్నం

అతడు సన్నని నవ్వుతో ఇంకా ఇలా అంటాడు

తెలుసు కదా కవిత్వం
అది గాయాలకు మొలకెత్తి పూచే వెన్నెలలా
యుద్ధంలో తారసపడే ప్రియురాలి కౌగిలి