కవిత్వం

The Rain

ఏప్రిల్ 2016

వర్షం

తీవ్రంగా గాయమై
మౌనంగా నువ్వెదురైనప్పుడు
వర్షం

ఛందస్సుని విరిచి విరిచి
రాసుకున్న పాటలా
అల్లరి అల్లరిగా వర్షం
తుంపర తుంపరగా వర్షం

కాగితాలు సర్దుకున్నాక
పిల్లనగోవి ఎత్తుకున్నాక

గుక్కపెట్టు శబ్దమై
చిక్కుబడ్డ రాగమై

ఇద్దరమూ కలిసిపోయి
తడిసిపోయే వర్షం
పక్కన నువ్వున్నావని
అలిగిపోయే వర్షం

దుఃఖంతో తడిపి తడిపి
వెలిసిపోయే వర్షం

-నందకిషోర్


The Rain

When you are deeply hurt
You have no words left

Forgot the grammar
Lost the language

Missed a beat
Messed up the tune

Then it rained
We waited for it to stop. Got wet together

I picked up my book
And the flute

As you stood by me!

-Manjeera